Επιθυμητές ιδιότητες δαπέδου

Τεχνικά χαρακτηριστικά ρητινικών δαπέδων

Ισχυρή πρόσφυση στο υπόστρωμα

Δύναμη συγκόλλησης στο σκυρόδεμα μεγαλύτερη από την δύναμη συνοχής του σκυροδέματος.

Μεγάλη μηχανική και χημική αντοχή

Τα ρητινούχα δάπεδα μπορούν να δεχθούν μεγάλες καταπονήσεις τόσο μηχανικές όσο και χημικές.

Υψηλή αντοχή στην τριβή 

Δεν τρίβονται και δεν παράγουν σκόνη, γεγονός που τα καθιστά ιδανικά για βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, νοσοκομεία, χειρουργεία, φαρμακο-βιομηχανίες, clean  rooms, αποθήκες με βαριά και μεγάλη κυκλοφορία περονοφόρων οχημάτων κ.α.

Από τοίχο σε τοίχο χωρίς αρμούς

Οι ρητίνες δεν παρουσιάζουν συρρίκνωση και συνεπώς δεν απαιτούνται αρμοί εκτός των αρμών κτιρίου.

Ταχύτητα κατασκευής

Η δυνατότητα κατασκευής έως και 1.000 m2 ανά ημέρα σε συνδυασμό με την ταχεία σκλήρυνση (65% των αντοχών σε 3 ημέρες).

Μικρό βάρος 
(0,5-10 kg/m2)

Κατάλληλο για ανακατασκευή παλαιών δαπέδων σε ορόφους κτιρίων χωρίς σημαντική φόρτιση του κτηρίου. 

Μεγάλη επιλογή της τελικής επιφάνειας και χρώματος

Τα ρητινούχα δάπεδα μπορεί να είναι λεία ή αντιολισθηρά, σε πολλά χρώματα, ματ ή γυαλι-στερά.

Καθαρίζονται εύκολα

Τα ρητινούχα δάπεδα είναι κλειστόπορα και αδιαπέ-ραστα στους υγρούς ρύπους γεγονός που τα καθι-στά εύκολα στον καθαρισμό.

Επισκευάζονται γρήγορα και εύκολα

Τυχόν ζημιές στα δάπεδα μπορούν να επισκευα-σθούν τοπικά, γρήγορα και εύκολα χωρίς χαμένο χρόνο παραγωγής ή χρήσης του δαπέδου.